Regulamin sprzedaży
Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwany dalej „Regulaminem”), z wyłączeniem cyklu inauguracyjnego.
2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwaną dalej w Regulaminie „Filharmonią”), w których uczestniczą słuchacze.
3. Zakup lub rezerwacja biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do ich stosowania.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o kasie Filharmonii, oznacza to kasę biletową mieszczącą się w siedzibie Filharmonii przy ul. Małopolskiej 48 (70-515 Szczecin), czynną:
a) od wtorku do czwartku w godzinach od 13:00 do 18:00, w piątki od 13:00 do godz. 20:00;
b) oraz na godzinę przed każdym biletowanym wydarzeniem.
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem filharmonia.szczecin.pl

§2 Bilety


1. Bilety wstępu z oderwanym kuponem kontrolnym są nieważne. Powyższe nie dotyczy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
2. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
3. Niewykorzystany bilet traci ważność.
4. Filharmonia nie wymienia nabytych biletów.

§3 Rodzaje biletów i ulg


1. Filharmonia prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy, wejściówka, abonament. Bilety różnią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w wydarzeniu.
2. Bilet normalny uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu z miejscem siedzącym.
3. Bilet normalny sprzedawany jest osobie, która nie spełnia warunków do nabycia biletu innego rodzaju.
4. Bilet ulgowy uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu z miejscem siedzącym oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
a) jest dzieckiem w wieku do 6 lat;
b) jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej;
c) jest studentem I lub II stopnia studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26. roku życia;
d) jest emerytem lub rencistą;
e) jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością;
f) posiada medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”;
g) posiada kartę Euro26.
5. Osobie do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy oraz bezpłatny bilet dla opiekuna.
6. Osobom od 16. roku życia z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy dla siebie oraz opiekuna; osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet bezpłatny oraz bilet ulgowy dla opiekuna.
7. Przy sprzedaży biletów uwzględnia się zniżki i inne preferencje dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Szczecińska Karta Rodzinna obowiązuje na koncerty, odbywające się na sali symfonicznej (we wszystkich typach miejsc), w tym na koncerty rodzinne, z wyłączeniem wydarzeń z cenami specjalnymi, koncertów i audycji szkolnych oraz warsztatów. Zniżki obowiązują posiadaczy karty i kształtują się następująco:
  • 2 dzieci rodzinie, cena biletu 14 zł;
  • 3 dzieci w rodzinie, cena biletu 11 zł;
  • 4 dzieci w rodzinie, cena biletu 8 zł;
  • 5 dzieci w rodzinie, cena biletu 5 zł;
  • 6 dzieci w rodzinie, cena biletu 2 zł;
  • 7 i więcej dzieci w rodzinie, cena biletu 1 zł.
8. Posiadacze Szczecińskiej Karty Seniora uprawnieni są do zakupu jednego biletu wstępu w cenie 5 zł na wybrane wydarzenia. Lista wydarzeń jest dostępna w kasie Filharmonii.
9. Osoby odznaczone przez Miasto Szczecin tytułem Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, Pionier Miasta Szczecin lub Medalem za Zasługi dla Miasta, mogą na wydarzenia wejść bezpłatnie, pod warunkiem poinformowania kasy co najmniej 4 dni przed danym wydarzeniem.
10. Ulgi przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Filharmonii, okażą dokument uprawniający do otrzymania ulgi.
11. Bilet wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
12. Osoba uprawniona do nabycia biletu ulgowego może odstąpić swój bilet do wykorzystania wyłącznie osobie, która spełnia warunki uprawniające do nabycia biletu ulgowego.
13. Biletem grupowym jest bilet sprzedawany dla grupy co najmniej 15 osób. Bilet grupowy wystawiany jest oddzielnie dla każdego członka grupy. Wskazana na bilecie cena jest ceną zakupu jednego biletu.
14. Bilet w cenie biletu grupowego bez konieczności spełnienia wymogu, dotyczącego liczebności grupy. mogą nabyć osoby, okazujące w kasie Filharmonii Szczecińską Kartę Turystyczną.
15. Sprzedaż wejściówek odbywa się w dniu koncertu tylko w przypadku braku wolnych miejsc siedzących. Możliwość zakupu wejściówek na dane wydarzenie wprowadza dyrektor Filharmonii odrębną i każdorazową decyzją.
16. W kasie Filharmonii można nabyć bilety w abonamencie. Przez abonament rozumie się chęć zakupu przez jedną osobę co najmniej pięciu biletów normalnych/ulgowych, w danym sezonie artystycznym, na różne wydarzenia (z wyjątkiem: wydarzeń z ceną specjalną, wydarzeń edukacyjnych, wydarzeń odbywających się na sali kameralnej). Cena w abonamencie 35 zł (M1), 25 zł (M2), 20 zł (M3).
17. Poza biletami Filharmonia może według własnego uznania wydawać zaproszenia.
18. Zaproszenie uprawnia jego posiadacza do nabycia biletu na wskazane w zaproszeniu wydarzenie, w liczbie i na warunkach każdorazowo określonych w zaproszeniu.
19. Warunkiem nabycia biletu/ów na podstawie zaproszenia, jest jego okazanie w momencie zakupu.

§4 Sprzedaż


1. Sprzedażą biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. W przypadku wybranych wydarzeń bilety nabyć można:
a) w miejscu danego wydarzenia, na godzinę przed planowanym terminem jego rozpoczęcia;
b) ze strony internetowej Filharmonii.
3. Zapłata za bilet w kasie może nastąpić w gotówce lub kartą płatniczą.
4. Możliwość zakupu biletów przez stronę internetową Filharmonii kończy się najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem wydarzenia.
5. Osoby zakupujące bilety przez stronę internetową Filharmonii, powinny bilet wydrukować i udać się z nim bezpośrednio na koncert.
6. Przy zakupie biletów w kasie, Filharmonia wydaje paragon fiskalny, który nabywca biletu zobowiązany jest zachować na wypadek zwrotu biletów.
7. Filharmonia wystawia faktury VAT najpóźniej w terminie 7 dni od daty nabycia biletu w kasie. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletu lub dokonania rezerwacji.

§5 Rezerwacja


1. Rezerwacją biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. Bilety na wydarzenia można zarezerwować:
a) telefonicznie pod numerem 91 431 07 20 110/111 lub 539 94 94 54;
b) osobiście;
3. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:
a) rodzaj biletu;
b) nazwisko i imię;
c) nr tel. kontaktowego;
d) w przypadku gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT podanie wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
4. Odmowa podania danych określonych w pkt 3, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
5. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
6. Bilety zarezerwowane w kasie mogą zostać opłacone przelewem na konto Filharmonii. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz datę i godzinę wydarzenia. W przypadku płatności za bilety dla grupy zorganizowanej należy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej bilety dla grupy, datę i godzinę wydarzenia oraz nazwę instytucji, firmy, organizacji (jeśli dotyczy).
7. Nr konta bankowego dostępny jest na stronie internetowej Filharmonii oraz w kasie.
8. Data zaksięgowania płatności przelewem na koncie Filharmonii musi nastąpić w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji jednak nie później niż 4 dni przed danym wydarzeniem.
9. Na 4 dni przed danym wydarzeniem system kasuje wszystkie rezerwacje. Od tego momentu nie ma możliwości rezerwowania biletów.

§6 Zwroty


1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
2. Filharmonia nie przyjmuje zwrotów biletów z wyjątkiem sytuacji określonych w §6 pkt 3 oraz §6 pkt 5 Regulaminu.
3. W przypadku odwołania wydarzenia można dokonać zwrotu biletu zakupionego w kasie w terminie do 10 dni od planowanej daty wydarzenia.
4. Zwrotu biletu należy dokonać w kasie Filharmonii.
5. W przypadku zakupu biletów przez użytkowników kart kredytowych za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii, bilety podlegają zwrotowi do 14 dni od daty dokonania przelewu, nie później niż 2 dni przed datą koncertu. Po tej dacie bilety nie podlegają zwrotowi.
6. Podstawą do zwrotu biletu zakupionego w kasie jest bilet z nienaruszonym kuponem. Dokonując zwrotu należy okazać paragon lub fakturę VAT potwierdzającą zakup biletu. Brak ww. dokumentów uprawnia pracownika Filharmonii do odmowy przyjęcia zwrotu biletu.
7. W przypadku gdy nabycie biletu w kasie, zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania od Filharmonii korekty faktury VAT. Filharmonia może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.
8. Filharmonia zwróci cenę biletu gotówką w kasie na podstawie okazanego dowodu zakupu. W przypadku płatności przelewem wymagane jest również okazanie potwierdzenia przelewu.
9. Filharmonia dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń.

§7 Dane osobowe


1. Przekazując Filharmonii w toku rezerwacji swoje dane osobowe zainteresowany wyraża w ten sposób zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Filharmonię w celu rezerwacji biletów, zakupu biletów, niezbędnego kontaktu stron.
2. Otrzymane przez Filharmonię dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

§8 Postanowienia końcowe


1. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż biletów na te wydarzenia jest prowadzona przez kasę Filharmonii.
2. Ewentualnych wyjaśnień dotyczących Regulaminu i jego przepisów udziela Centrum Informacji i Promocji Filharmonii, tel. 91 431 07 23/24/25 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2014.
Styczeń 2015
2015
02, 09:00
02, 11:00
06, 19:00
VIRTUOSONizioł gra Stojowskiegokoncert symfoniczny
07, 16:00
SMOK w Filharmoniikoncert kameralny
08, 17:00
Legenda Tatrkoncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
09, 09:00
inteGRANuta DoNuta przedstawia! - InteGRAkoncert szkolnydla klas 0-III
09, 11:00
inteGRANuta DoNuta przedstawia! - InteGRAkoncert szkolnydla klas 0-III
13, 19:00
BRILLANTEProjekt Dire Straits Symfoniczniekoncert symfoniczny
14, 19:00
15, 17:00
SONOROSerenady na smyczkikoncert symfoniczny
16, 09:00
16, 11:00
20, 19:00
FESTIVOIII symfonia Góreckiegokoncert symfoniczny
21, 09:00
Ale bajka! – Przeszkadzajkiwarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
21, 11:00
Ale bajka! – Przeszkadzajkiwarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
23, 09:00
Liczę na muzykę!Liczę na muzykę! Ile matematyki w muzyce?koncert szkolnydla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (klasy III-VI) i gimnazjalnych
23, 11:00
Liczę na muzykę!Liczę na muzykę! Ile matematyki w muzyce?koncert szkolnydla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (klasy III-VI) i gimnazjalnych
25, 09:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Czołem Maestrokoncert szkolnydla klas 0-III
25, 11:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Czołem Maestrokoncert szkolnydla klas 0-III
25, 18:00
MISTERIOSOel-Derwidkoncert kameralny
DZIŚ27 , 19:00
VIRTUOSOGeniušas gra Czajkowskiegokoncert symfoniczny
2015
02, 09:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Improwizjakoncert szkolnydla klas 0-III
02, 11:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Improwizjakoncert szkolnydla klas 0-III
04, 18:00
MozARTDon Giovanni kameralniekoncert kameralny
06, 19:00
VIRTUOSOWatkins gra Straussakoncert symfoniczny
07, 09:00
Ale bajka! – Po nitce do kłębkawarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
07, 11:00
Ale bajka! – Po nitce do kłębkawarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
09, 09:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Algorytmykoncert szkolnydla klas 0-III
09, 11:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Algorytmykoncert szkolnydla klas 0-III
13, 19:00
VIRTUOSOStrahl gra Miaskowskiegokoncert symfoniczny
15, 18:00
MISTERIOSOBaroque Living Roomkoncert kameralny
16, 09:00
Liczę na muzykę!Liczę na muzykę! Ile literatury w muzyce?koncert szkolnydla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (klasy III-VI) i gimnazjalnych
16, 11:00
Liczę na muzykę!Liczę na muzykę! Ile literatury w muzyce?koncert szkolnydla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (klasy III-VI) i gimnazjalnych
18, 09:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Polotkoncert szkolnydla klas 0-III
18, 11:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Polotkoncert szkolnydla klas 0-III
20, 19:00
PASSIONATOMaestro Berniuskoncert symfoniczny
21, 09:00
Ale bajka! – Dźwiękoludkiwarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
21, 11:00
Ale bajka! – Dźwiękoludkiwarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
22, 17:00
MozARTRonda w Szczeciniekoncert symfoniczny
26, 19:00
ENERGICOHEY Unpluggedkoncert
27, 19:00
ENERGICOHEY Unpluggedkoncert
29, 17:00
Bajkowa Symfoniakoncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
31, 09:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Odyseja muzycznakoncert szkolnydla klas 0-III
31, 11:00
Nuta DoNuta przedstawia! - Odyseja muzycznakoncert szkolnydla klas 0-III
Kwiecień 2015
REPERTUAR
COOKIESThis website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Polityka prywatności | Close