Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie


§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwany dalej „Regulaminem”).
2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwaną dalej w Regulaminie „Filharmonią”), w których uczestniczą słuchacze.
3. Zakup lub rezerwacja biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do ich stosowania.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o kasie Filharmonii, oznacza to kasę biletową mieszczącą się w siedzibie Filharmonii przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, czynną:
a) od wtorku do czwartku w godzinach 13:00-18:00;
b) w piątki w godzinach 13:00-20:00;
c) oraz na godzinę przed biletowanym wydarzeniem, którego organizatorem jest Filharmonia;
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: filharmonia.szczecin.pl

§2 Bilety


1. Bilety wstępu z oderwanym kuponem kontrolnym są nieważne. Powyższe nie dotyczy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
2. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
3. Niewykorzystany bilet traci ważność.
4. Filharmonia nie wymienia nabytych biletów.

§3 Rodzaje biletów i ulg


1. Filharmonia prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy, wejściówki, abonament. Bilety różnią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w wydarzeniu.
2. Bilet normalny uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu z miejscem siedzącym.
3. Bilet normalny sprzedawany jest osobie, która nie spełnia warunków do nabycia biletu innego rodzaju.
4. Bilet ulgowy uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu z miejscem siedzącym oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
a) jest dzieckiem w wieku do 6 lat;
b) jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej;
c) jest studentem I lub II stopnia studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26. roku życia;
d) jest emerytem lub rencistą;
e) jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością;
f) posiada medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”;
g) posiada kartę Euro26.
5. Osobie do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje bilet bezpłatny oraz ulgowy bilet dla opiekuna.
6. Osobom od 16. roku życia z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy dla siebie oraz opiekuna; osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet bezpłatny oraz bilet ulgowy dla opiekuna.
7. Przy sprzedaży biletów uwzględnia się zniżki i inne preferencje dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Szczecińska Karta Rodzinna obowiązuje na koncerty, odbywające się na sali symfonicznej (we wszystkich typach miejsc), w tym na koncerty rodzinne, z wyłączeniem wydarzeń z cenami specjalnymi, koncertów i audycji szkolnych oraz warsztatów. Zniżki obowiązują posiadaczy karty i kształtują się następująco:
a) 2 dzieci w rodzinie – cena biletu 14 zł;
b) 3 dzieci w rodzinie – cena biletu 11 zł;
c) 4 dzieci w rodzinie – cena biletu 8 zł;
d) 5 dzieci w rodzinie – cena biletu 5 zł;
e) 6 dzieci w rodzinie – cena biletu 2 zł;
f) 7 i więcej dzieci w rodzinie - cena biletu 1 zł.
8. Posiadacze Szczecińskiej Karty Seniora uprawnieni są do zakupu jednego biletu wstępu w cenie 5 zł na wybrane wydarzenia. Lista wydarzeń jest dostępna w kasie Filharmonii.
9. Osoby odznaczone przez Miasto Szczecin tytułem Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, Pionier Miasta Szczecin lub Medalem za Zasługi dla Miasta, mogą na wydarzenia wejść bezpłatnie, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania kasy co najmniej 4 dni przed danym wydarzeniem.
10. Ulgi przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Filharmonii, okażą dokument uprawniający do otrzymania ulgi.
11. Bilet wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
12. Osoba uprawniona do nabycia biletu ulgowego może odstąpić swój bilet do wykorzystania wyłącznie osobie, która spełnia warunki uprawniające do nabycia biletu ulgowego.
13. Biletem grupowym jest bilet sprzedawany dla grupy co najmniej 15 osób. Bilet grupowy wystawiany jest oddzielnie dla każdego członka grupy. Wskazana na bilecie cena jest ceną zakupu jednego biletu.
14. Bilet w cenie biletu grupowego, bez konieczności spełnienia wymogu dotyczącego liczebności grupy, mogą nabyć osoby, okazujące w kasie Filharmonii Szczecińską Kartę Turystyczną.
15. Sprzedaż wejściówek odbywa się w dniu koncertu tylko w przypadku braku wolnych miejsc siedzących. Możliwość zakupu wejściówek na dane wydarzenie wprowadza dyrektor Filharmonii odrębną i każdorazową decyzją.
16. W kasie Filharmonii można nabyć bilety w abonamencie. Przez abonament rozumie się chęć zakupu dla jednej osoby biletów na co najmniej 5 koncertów (z wyjątkiem: wydarzeń z ceną specjalną, wydarzeń edukacyjnych, wydarzeń odbywających się na sali kameralnej). Cena biletów w abonamencie to: 35 zł (M1), 25 zł (M2), 20 zł (M3). Przy zakupie przez jedną osobę biletów w abonamencie dla większej liczby osób, ilość biletów zawsze musi być proporcjonalna na każde z wydarzeń.
17. Poza biletami Filharmonia może według własnego uznania wydawać zaproszenia płatne.
18. Zaproszenie uprawnia jego posiadacza do nabycia biletu na wskazane w zaproszeniu wydarzenie, w liczbie i na warunkach każdorazowo określonych w zaproszeniu.
19. Warunkiem nabycia biletu/ów na podstawie zaproszenia, jest jego okazanie w momencie zakupu.

§4 Sprzedaż


1. Sprzedażą biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. W przypadku wybranych wydarzeń bilety nabyć można:
a) w miejscu danego wydarzenia, na godzinę przed planowanym terminem jego rozpoczęcia i zgodnie z dostępnością miejsc;
b) za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii;
3. Zasady nabywania biletów za pośrednictwem strony internetowej reguluje Regulamin sprzedaży internetowej obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
4. Zapłata za bilet w kasie może nastąpić w gotówce (PLN) lub kartą płatniczą (PLN, euro).
5. Możliwość zakupu biletów przez stronę internetową Filharmonii kończy się najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem wydarzenia.
6. Osoby zakupujące bilety przez stronę internetową Filharmonii zobowiązane są bilet wydrukować i udać się z nim bezpośrednio na koncert (kasa Filharmonii nie drukuje biletów zakupionych drogą internetową).
7. Przy zakupie biletów w kasie, Filharmonia wydaje paragon fiskalny, który nabywca biletu zobowiązany jest zachować na wypadek zwrotu biletów.
8. Filharmonia wystawia faktury VAT najpóźniej w terminie 7 dni od daty nabycia biletu w kasie. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletu/ów lub dokonania rezerwacji.
9. Na godzinę przed koncertem kasa sprzedaje bilety wyłącznie na bieżący koncert.

§5 Rezerwacja


1. Rezerwacją biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. Bilety na wydarzenia można zarezerwować:
a) osobiście;
b) telefonicznie pod numerem (091) 431 07 20 lub 539 94 94 54
3. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:
a) rodzaj biletu
b) imię i nazwisko
c) nr tel. kontaktowego
d) w przypadku gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę – wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia faktury
4. Odmowa podania danych określonych w pkt 3, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
5. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana. Powyższe nie dotyczy rezerwacji biletów w ramach grup zorganizowanych.
6. Na 4 dni przed danym wydarzeniem system kasuje wszystkie rezerwacje. Od tego momentu nie ma możliwości rezerwowania biletów. Powyższe nie dotyczy grup zorganizowanych.
7. Rezerwacja grupowa co najmniej 15 biletów na dane wydarzenie jest możliwa po wypełnieniu warunków wskazanych w §6 Regulaminu.

§6 Rezerwacja dla grup zorganizowanych


1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do rezerwacji dla grupy zorganizowanej tj. rezerwacji co najmniej 15 biletów, bez względu na ich rodzaj, na dane wydarzenie.
2. Do dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej konieczne jest dokonanie wstępnej rezerwacji (osobiście lub telefonicznie) oraz dostarczenie do kasy Filharmonii "Formularza zamówienia grupowego" zgodnie z warunkami określonymi poniżej. „Formularz zamówienia grupowego”, dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie Filharmonii.
3. Formularz zamówienia grupowego, musi być dostarczony do kasy Filharmonii (osobiście lub w formie elektronicznej) w terminie ustalonym indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. Po upływie tego terminu wstępna rezerwacja telefoniczna ulega anulowaniu. Wypełniony „Formularz zamówienia grupowego” należy kierować na adres poczty elektronicznej: kasa@filharmonia.szczecin.pl.
4. W przypadku otrzymania przez Filharmonię „Formularza zamówienia grupowego” niekompletnego lub błędnie wypełnionego bądź dostarczonego po anulowaniu wstępnej rezerwacji telefonicznej, rezerwacja nie zostaje dokonana.
5. Rezerwacja dla grupy zorganizowanej zostaje dokonana z chwilą otrzymania przez Filharmonię prawidłowo wypełnionego „Formularza zamówienia grupowego”.
6. Termin płatności za bilety w ramach rezerwacji dla grupy zorganizowanej ustalany jest indywidualnie z pracownikiem Filharmonii.
7. Bilety zarezerwowane dla grup zorganizowanych mogą zostać opłacone przelewem na konto Filharmonii. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej bilety dla grupy, liczbę biletów, datę i godzinę wydarzenia oraz nazwę instytucji, firmy lub organizacji. Termin dokonania płatności zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. W przypadku rezerwacji grupowych płatność może również nastąpić przelewem na podstawie wystawionej faktury przelewowej. Termin jej płatności zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. W przypadku płatności przelewem, bilety są drukowane w kasie Filharmonii (nie są wysyłane); bilety należy odebrać najpóźniej w dniu koncertu.
8. Nr konta bankowego dostępny jest w kasie Filharmonii.
9. W przypadku braku zapłaty za bilety, rezerwacja podlega anulowaniu, o czym Filharmonia poinformuje składającego Formularz zamówienia grupowego. W takiej sytuacji zastosowanie ma także ust. 10 niniejszego paragrafu.
10. Formularz zamówienia grupowego złożony przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
11. W przypadku dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej i braku zapłaty za bilety, Filharmonia może obciążyć zamawiającego karą umowną w wysokości 50% wartości zamawianych biletów.
12. W przypadku zapłaty przelewem, za datę dokonania zapłaty ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Filharmonii.
13. W przypadku przelewów zagranicznych wszelkie opłaty bankowe ponosi nabywca biletu. Płatność za bilety w przypadku przelewów zagranicznych może nastąpić jedynie w PLN.

§7 Zwroty


1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
2. Filharmonia nie przyjmuje zwrotów biletów za wyjątkiem sytuacji określonych w §7 pkt 3 Regulaminu.
3. W przypadku odwołania wydarzenia można dokonać zwrotu biletu zakupionego w kasie. Zwrot pieniędzy nastąpi na podstawie biletu z nienaruszonym kuponem oraz dowodu zakupu, w szczególności paragonu, faktury VAT lub wyciągu z konta bankowego. Brak ww. dokumentów uprawnia pracownika Filharmonii do odmowy przyjęcia zwrotu biletu.
4. W przypadku gdy nabycie biletu w kasie zostało potwierdzone fakturą VAT, podstawą zwrotu środków jest zaakceptowana przez nabywcę faktura korygująca.
5. Filharmonia zwróci cenę biletu gotówką w kasie na podstawie okazanego dowodu zakupu. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, która była użyta do płatności. Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty. W przypadku rezerwacji grupowych i płatności przelewem Filharmonia dokonuje zwrotów na rachunek bankowy.
6. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 91 431 07 20 lub mailowo: kasa@filharmonia.szczecin.pl
7. Filharmonia dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń.

§8 Dane osobowe


1. Przekazując Filharmonii w toku rezerwacji swoje dane osobowe zainteresowany wyraża w ten sposób zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Filharmonię w celu rezerwacji biletów, zakupu biletów, niezbędnego kontaktu stron.
2. Otrzymane przez Filharmonię dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.


§9 Postanowienia końcowe


1. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż biletów na te wydarzenia jest prowadzona przez kasę Filharmonii.
2. Ewentualnych wyjaśnień dotyczących Regulaminu i jego przepisów udziela Centrum Informacji i Promocji Filharmonii, tel. 91 431 07 23 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Maj 2017
04 MAJ, cz, 20:00 - NIGEL KENNEDY: THE NEW 4 SEASONS + MY WORLDkoncert zewnętrzny
05MAJpt, 19:00
RUBATO 2016/2017Wimme Saari [koncert odwołany]koncert tradycyjny
06MAJsb, 09:00
Raniutto - Legatowarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
06MAJsb, 11:00
Raniutto - Legatowarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
06 MAJ, sb, 19:00 - KINGS OF CONVENIENCEkoncert zewnętrzny
07MAJnd, 17:00
Koncerty rodzinne 2016/2017ManiaMangikoncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
08 MAJ, pn, 20:00 - VOO VOOkoncert zewnętrzny
09MAJwt, 19:00
RUBATO 2016/2017Collegium Musicalekoncert tradycyjny
10MAJśr, 19:00
INTERMEZZO 2016/2017Duet gitarowy kameralniekoncert kameralny
11MAJcz, 16:30
11MAJcz, 19:00
SOUNDLAB 2016/2017LAB 8: El-fusion - Shobaleader Onekoncert elektroniczny
11MAJcz, 19:30
12MAJpt, 19:00
FILM-HARMONY 2016/2017 | Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!Obrazowa symfonika koncert symfoniczny / transmisja
13MAJsb, 19:00
13MAJsb, 19:00
14MAJnd, 17:00
15MAJpn, 09:00
DoNuta taktuje 2016/2017DoNuta taktuje – Na dwakoncert kameralnydla klas I-III
15MAJpn, 11:00
DoNuta taktuje 2016/2017DoNuta taktuje – Na dwakoncert kameralnydla klas I-III
16MAJwt, 09:00
DoNuta taktuje 2016/2017DoNuta taktuje – Na dwakoncert kameralnydla klas I-III
16MAJwt, 11:00
DoNuta taktuje 2016/2017DoNuta taktuje – Na dwakoncert kameralnydla klas I-III
17MAJśr, 10:00
Homo Musicus #artykulacjakoncert szkolnydla klas IV-VI i gimnazjum
17MAJśr, 12:00
Homo Musicus #artykulacjakoncert szkolnydla klas IV-VI i gimnazjum
17MAJśr, 19:00
BRILLANTE 2016/2017Konieczny?... Koniecznie!koncert kameralny
19MAJpt, 19:00
DECISO 2016/2017SWR Symphonieorchesterkoncert symfoniczny
20MAJsb, 20:00
12. Europejska Noc MuzeówEuropejska Noc Muzeów 2017zwiedzanie / wystawa
21MAJnd, 17:00
FILM-HARMONY 2016/2017Napiórkowski/Lesicki - CELULOIDkoncert symfoniczny (sinfonietta) / transmisja
21MAJnd, 17:00
Salonik Wiolinowy, czyli dziecko pod skrzydłami Filharmoniiwarsztatydla dzieci w wieku 4-6 lat, bez udziału opiekunów
24 MAJ, śr, 18:00 - WIELKIE ORATORIA NA 70-LECIE ZUT koncert zewnętrzny
26MAJpt, 16:30
26MAJpt, 19:00
FILM-HARMONY 2016/2017 | Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!Klasyka amerykańskiego kinakoncert symfoniczny
27MAJsb, 09:00
Raniutto - Portatowarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
27MAJsb, 11:00
Raniutto - Portatowarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
28MAJnd, 17:00
ESPRESSIVO 2016/2017TERENCE BLANCHARD QUINTET i Filharmonicy koncert jazzowy
DZIŚ29 MAJpn, 09:00
DoNuta taktuje – W trasiekoncert wyjazdowydla klas I-III
DZIŚ29 MAJpn, 11:00
DoNuta taktuje – W trasiekoncert wyjazdowydla klas I-III
JUTRO30 MAJwt, 09:00
DoNuta taktuje – W trasiekoncert wyjazdowydla klas I-III
JUTRO30 MAJwt, 11:00
DoNuta taktuje – W trasiekoncert wyjazdowydla klas I-III
30 MAJ, wt, 20:00 - BRODKA Clashes Tour 2017koncert zewnętrzny
Czerwiec 2017
01CZEcz, 18:00
01CZEcz, 20:30
02CZEpt, 19:00
BRILLANTE 2016/2017 | Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!Musical Bernsteina koncert symfoniczny
03CZEsb, 09:00
Raniutto - Staccatowarsztatydla dzieci od 2. do 4. roku życia z opiekunami
03CZEsb, 11:00
Raniutto - Staccatowarsztatydla dzieci od 4. do 6. roku życia z opiekunami
04CZEnd, 17:00
Koncerty rodzinne 2016/2017Z ucha do ucha – legendy Szczecinakoncert rodzinny
06CZEwt, 19:00
RUBATO 2016/2017Vołosikoncert tradycyjny
07CZEśr, 19:00
INTERMEZZO 2016/2017Kwadrofonik kameralniekoncert kameralny
09CZEpt, 19:00
FESTIVO 2016/2017Ella Fitzgerald. 100 lat!koncert jazzowy
10CZEsb, 12:00
Salonik Wiolinowy, czyli dziecko pod skrzydłami Filharmoniiwarsztatydla dzieci w wieku 4-6 lat, bez udziału opiekunów
10CZEsb, 17:00
Szczecin Young Percussionkoncert kameralny
11CZEnd, 17:00
SONORO 2016/2017Cameron Carpenter - recital organowykoncert kameralny
12CZEpn, 09:00
DoNuta taktuje – Integrakoncert kameralnydla klas I-III z udziałem muzyków Filharmonii i osób z dysfunkcjami
12CZEpn, 11:00
DoNuta taktuje – Integrakoncert kameralnydla klas I-III z udziałem muzyków Filharmonii i osób z dysfunkcjami
13CZEwt, 09:00
DoNuta taktuje – Integrakoncert kameralnydla klas I-III z udziałem muzyków Filharmonii i osób z dysfunkcjami
13CZEwt, 11:00
DoNuta taktuje – Integrakoncert kameralnydla klas I-III z udziałem muzyków Filharmonii i osób z dysfunkcjami
14CZEśr, 10:00
Homo Musicus #harmoniakoncert szkolnydla klas IV-VI i gimnazjum
14CZEśr, 12:00
Homo Musicus #harmoniakoncert szkolnydla klas IV-VI i gimnazjum
17CZEsb, 19:00
FESTIVO 2016/2017Zakończenie sezonu - Summer Galakoncert symfoniczny
21CZEśr, 14:00
Święto Muzyki. Słyszysz?Muzyczny pociąg na trasie Szczecin-Berlin-Szczecinhappening
21CZEśr, 16:00
Święto Muzyki. Słyszysz?Muzyczny happeninghappening
21CZEśr, 19:00
Święto Muzyki. Słyszysz?West Side Sinfonietta koncert symfoniczny
21CZEśr, 21:00
Święto Muzyki. Słyszysz?Silent Discoimpreza taneczna
23CZEpt, 16:30
25CZEnd, 17:00
SOUNDLAB 2016/2017LAB 9: El Mahler - Herbert / marstal:lidell / Ridderkoncert elektroniczny
«
2017
»
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
REPERTUAR
COOKIESAby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu filharmonia.szczecin.pl, a także w celach statystycznych, używamy plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Polityka prywatności | AKCEPTUJĘ