Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwany dalej „Regulaminem”).
2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwaną dalej w Regulaminie „Filharmonią”), w których uczestniczą słuchacze.
3. Zakup lub rezerwacja biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do ich stosowania.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o kasie Filharmonii, oznacza to kasę biletową mieszczącą się w siedzibie Filharmonii przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, czynną:
a) od wtorku do czwartku w godzinach 13:00-18:00;
b) w piątki w godzinach 13:00-20:00;
c) oraz na godzinę przed biletowanym wydarzeniem, którego organizatorem jest Filharmonia;
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: filharmonia.szczecin.pl
6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o infolinii Filharmonii, oznacza to infolinię informacyjną przy kasie biletowej czynną od wtorku do czwartku w godzinach od 13 do 16 pod numerem telefonu +48 539 94 94 54.

§2 Bilety
1. Bilety wstępu z oderwanym kuponem kontrolnym są nieważne. Powyższe nie dotyczy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
2. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
3. Niewykorzystany bilet traci ważność.
4. Filharmonia nie wymienia nabytych biletów.

§3 Rodzaje biletów i ulg
1. Filharmonia prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy, wejściówki, abonament, bilet bezpłatny, bilet dla posiadacza Szczecińskiej Karty Seniora, bilet dla posiadacza Szczecińskiej Karty Rodzinnej, bilet dla posiadacza Szczecińskiej Karty Turystycznej. Bilety różnią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w wydarzeniu.
2. Bilet wskazuje należne kupującemu miejsce siedzące (z wyjątkiem wejściówek stojących, wydarzeń bez numeracji miejsc oraz wydarzeń z wolnym wstępem).
3. Bilet normalny sprzedawany jest osobie, która nie spełnia warunków do nabycia biletu innego rodzaju.
4. Bilet ulgowy uprawnia do wzięcia udziału z miejscem siedzącym na wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem wybranych wydarzeń oznaczonych symbolami S, S1, S2 i S3 oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
a) jest dzieckiem w wieku do 6 lat;
b) jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej;
c) jest studentem I lub II stopnia studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26. roku życia;
d) jest emerytem, rencistą lub osobą powyżej 65 roku życia;
e) jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością;
f) posiada medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”;
g) posiada kartę Euro26.
5. Osobie do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje bilet w cenie 5 zł oraz ulgowy bilet dla opiekuna na wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem wybranych wydarzeń oznaczonych symbolami S, S1, S2 i S3.
6. Osobom od 16. roku życia z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy dla siebie oraz opiekuna na wszystkie wydarzenia z wyjątkiem wybranych wydarzeń oznaczonych symbolami S, S1, S2 i S3; osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet w cenie 5 zł oraz bilet ulgowy dla opiekuna na wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem wybranych wydarzeń oznaczonych symbolami S, S1, S2 i S3.
7. Przy sprzedaży biletów uwzględnia się zniżki i inne preferencje dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Szczecińska Karta Rodzinna obowiązuje na koncerty, odbywające się na sali symfonicznej (we wszystkich typach miejsc), w tym na koncerty rodzinne, z wyłączeniem wydarzeń z cenami specjalnymi, koncertów i audycji szkolnych oraz warsztatów. Zniżki obowiązują posiadaczy karty i kształtują się następująco:
a) 2 dzieci w rodzinie – cena biletu 15 zł;
b) 3 dzieci w rodzinie – cena biletu 12 zł;
c) 4 dzieci w rodzinie – cena biletu 9 zł;
d) 5 dzieci w rodzinie – cena biletu 5 zł;
e) 6 dzieci w rodzinie – cena biletu 2 zł;
f) 7 i więcej dzieci w rodzinie - cena biletu 1 zł.
8. Posiadacze Szczecińskiej Karty Seniora uprawnieni są do zakupu jednego biletu wstępu w cenie 5 zł na wybrane wydarzenia. Lista wydarzeń jest dostępna w kasie Filharmonii.
9. Uczniowie szkół muzycznych uprawnieni są do zakupu biletu wstępu w cenie 5 zł dla siebie oraz dla opiekuna na koncerty w kategorii cenowej: N, S4 oraz S5.
10. Osoby odznaczone przez Miasto Szczecin tytułem Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, Pionier Miasta Szczecin lub Medalem za Zasługi dla Miasta, mogą na wydarzenia wejść bezpłatnie, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania kasy co najmniej 4 dni przed danym wydarzeniem.
11. Ulgi przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Filharmonii, okażą dokument uprawniający do otrzymania ulgi.
12. Bilet wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
13. Osoba uprawniona do nabycia biletu ulgowego może odstąpić swój bilet do wykorzystania osobie, która spełnia warunki uprawniające do nabycia biletu ulgowego. Jeśli bilet jest przekazywany osobie, która nie posiada uprawnień do nabycia biletu ulgowego, w kasie należy uiścić dopłatę do biletu.
14. Biletem grupowym jest bilet sprzedawany dla grupy co najmniej 15 osób. Bilet grupowy wystawiany jest oddzielnie dla każdego członka grupy. Wskazana na bilecie cena jest ceną zakupu jednego biletu.
15. Bilet w cenie biletu grupowego, bez konieczności spełnienia wymogu dotyczącego liczebności grupy, mogą nabyć osoby, okazujące w kasie Filharmonii Szczecińską Kartę Turystyczną.
16. Sprzedaż wejściówek odbywa się tylko w przypadku braku wolnych miejsc siedzących (chyba, że Dyrektor Filharmonii postanowi inaczej odrębną i każdorazową decyzją). Możliwość zakupu wejściówek na dane wydarzenie wprowadza Dyrektor Filharmonii odrębną i każdorazową decyzją.
17. W kasie Filharmonii można nabyć bilety w abonamencie. Przez abonament rozumie się chęć zakupu przez jedną osobę co najmniej pięciu biletów normalnych/ulgowych na różne wydarzenia (z wyjątkiem: wydarzeń z ceną specjalną, wydarzeń edukacyjnych, wydarzeń odbywających się na sali kameralnej). Cena biletów w abonamencie to: 40 zł (M1), 30 zł (M2), 25 zł (M3). Jedna osoba może zakupić bilety abonamentowe dla kilku osób (przy zachowaniu zasady, że dla każdej z osób należy nabyć bilety na co najmniej 5 koncertów).
18. Poza biletami Filharmonia może według własnego uznania wydawać zaproszenia płatne.
19. Zaproszenie uprawnia jego posiadacza do nabycia biletu na wskazane w zaproszeniu wydarzenie, w liczbie i na warunkach każdorazowo określonych w zaproszeniu.
20. Warunkiem nabycia biletu/ów na podstawie zaproszenia, jest okazanie dowodu osobistego bądź zaproszenia. Bilety w cenie zaproszenia można nabyć tylko i wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w kasie Filharmonii.

§4 Sprzedaż
1. Sprzedażą biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię odbywa się:
a) W kasie Filharmonii;
b) w miejscu danego wydarzenia, na godzinę przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia na wszystkie dostępne miejsca;
c) za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
3. Zasady nabywania biletów za pośrednictwem strony internetowej reguluje Regulamin sprzedaży internetowej obowiązujący w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
4. Zapłata za bilet w kasie może nastąpić w gotówce (PLN) lub kartą płatniczą (PLN, EURO).
5. Możliwość zakupu biletów przez stronę internetową Filharmonii kończy się najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem wydarzenia.
6. Osoby zakupujące bilety przez stronę internetową Filharmonii zobowiązane są bilet wydrukować i udać się z nim bezpośrednio na koncert (kasa Filharmonii nie drukuje biletów zakupionych drogą internetową).
7. Przy zakupie biletów w kasie, Filharmonia wydaje paragon fiskalny, który nabywca biletu zobowiązany jest zachować na wypadek zwrotu biletów.
8. Filharmonia wystawia faktury VAT najpóźniej w terminie 7 dni od daty nabycia biletu w kasie. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletu/ów lub dokonania rezerwacji.
9. Na godzinę przed wydarzeniem kasa sprzedaje bilety wyłącznie na bieżące wydarzenie.

§5 Rezerwacja
1. Rezerwacją biletów zajmuje się kasa Filharmonii.
2. Bilety na wydarzenia można zarezerwować:
a) osobiście;
b) telefonicznie pod numerem (091) 431 07 20;
c) mailowo na adres kasa@filharmonia.szczecin.pl.
3. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:
a) rodzaj biletu;
b) imię i nazwisko;
c) nr tel. kontaktowego;
d) w przypadku gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę – wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia faktury.
4. Odmowa podania danych określonych w ust. 3, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
5. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana. Powyższe nie dotyczy rezerwacji biletów w ramach grup zorganizowanych.
6. Na 4 dni przed danym wydarzeniem system kasuje wszystkie rezerwacje. Od tego momentu nie ma możliwości rezerwowania biletów.
7. Rezerwacja grupowa co najmniej 15 biletów na dane wydarzenie jest możliwa po wypełnieniu warunków wskazanych w §6 Regulaminu.

§6 Rezerwacja dla grup zorganizowanych
1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do rezerwacji dla grupy zorganizowanej tj. rezerwacji co najmniej 15 biletów, bez względu na ich rodzaj, na dane wydarzenie.
2. Do dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej konieczne jest dokonanie wstępnej rezerwacji (osobiście lub telefonicznie) oraz dostarczenie do kasy Filharmonii „Formularza zamówienia grupowego” zgodnie z warunkami określonymi poniżej. „Formularz zamówienia grupowego”, dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie Filharmonii.
3. Formularz zamówienia grupowego, musi być dostarczony do kasy Filharmonii (osobiście lub w formie elektronicznej) w terminie ustalonym indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. Po upływie tego terminu wstępna rezerwacja ulega anulowaniu. Wypełniony „Formularz zamówienia grupowego” należy kierować na adres poczty elektronicznej: kasa@filharmonia.szczecin.pl.
4. W przypadku otrzymania przez Filharmonię „Formularza zamówienia grupowego” niekompletnego lub błędnie wypełnionego bądź dostarczonego po anulowaniu wstępnej rezerwacji, rezerwacja nie zostaje dokonana.
5. Rezerwacja dla grupy zorganizowanej zostaje dokonana z chwilą otrzymania przez Filharmonię prawidłowo wypełnionego „Formularza zamówienia grupowego”.
6. Termin płatności za bilety w ramach rezerwacji dla grupy zorganizowanej ustalany jest indywidualnie z pracownikiem Filharmonii.
7. Bilety zarezerwowane dla grup zorganizowanych mogą zostać opłacone przelewem na konto Filharmonii. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby/ nazwę podmiotu rezerwującego bilety dla grupy, numer opłacanej faktury, liczbę biletów, datę i godzinę wydarzenia oraz nazwę instytucji, firmy lub organizacji. Termin dokonania płatności zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. W przypadku rezerwacji grupowych płatność może również nastąpić przelewem na podstawie wystawionej faktury przelewowej. Termin jej płatności zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem Filharmonii. W przypadku płatności przelewem, bilety są drukowane w kasie Filharmonii (nie są wysyłane); bilety należy odebrać najpóźniej w dniu wydarzenia, na 30 minut przed jego rozpoczęciem.
8. Nr konta bankowego dostępny jest w kasie Filharmonii.
9. W przypadku dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej i braku zapłaty za bilety we wskazanym czasie, rezerwacja podlega anulowaniu, o czym Filharmonia poinformuje składającego Formularz zamówienia grupowego. Filharmonia może obciążyć zamawiającego karą umowną w wysokości 50% wartości zamawianych biletów.
10. Formularz zamówienia grupowego złożony przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
11. W przypadku dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej i braku zapłaty za bilety we wskazanym czasie, rezerwacja podlega anulowaniu, o czym Filharmonia poinformuje składającego Formularz zamówienia grupowego. Filharmonia może obciążyć zamawiającego karą umowną w wysokości 50% wartości zamawianych biletów.
12. W przypadku zapłaty przelewem, za datę dokonania zapłaty ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Filharmonii.
13. W przypadku przelewów zagranicznych wszelkie opłaty bankowe ponosi nabywca biletu. Płatność za bilety w przypadku przelewów zagranicznych może nastąpić jedynie w PLN.

§7 Zasady organizacji widowni
1. Filharmonia ma prawo odmówić wejścia na widownię w przypadku spóźnienia na wydarzenie. Wejście będzie możliwe w przerwie wydarzenia.
2. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, oraz nakaz wyłączenia sygnałów dźwiękowych w urządzeniach elektronicznych. Zabronione jest rejestrowanie wydarzeń (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie) przez słuchaczy.
3. Bilet wstępu upoważnia posiadacza do jednorazowego wejścia na wydarzenie, za wyjątkiem wydarzeń specjalnych, odgórnie określonych przez Dyrekcję Filharmonii, podczas których jeden bilet uprawnia do wejścia na więcej niż jedno wydarzenie.
4. Bilet na wydarzenie nie może być używany w akcjach promocyjnych i reklamowych (w tym w konkursach lub loteriach), czy innych celach handlowych bez zgody Filharmonii.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Filharmonię jest jednoczesnym udzieleniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku jego osoby podczas jego pobytu w miejscu wydarzenia organizowanego przez Filharmonię. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach Filharmonii dla celów promocyjnych, archiwalnych oraz informacyjnych. Brak zgody na publikację należy zgłosić do Rzecznika Prasowego Filharmonii (rzecznik@filharmonia.szczecin.pl).
6. Dzieci powyżej 6 roku życia wraz z opiekunami mogą uczestniczyć we wszystkich koncertach, odbywających się w Filharmonii, a w szczególności w wydarzeniach takich jak: spektakle rodzinne, koncerty rodzinne oraz wydarzenia edukacyjne. Dziecko, niezależnie od wieku, aby uczestniczyć w wydarzeniu musi posiadać bilet oraz musi zająć miejsce wskazane na bilecie.
7. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć wyłącznie w takich wydarzeniach jak: warsztaty RANIUTTO (o godz. 9:00 – dzieci w wieku 2-4 z opiekunem; o godz. 11:00 – dzieci w wieku 4 – 6 z opiekunem) oraz SALONIK WIOLINOWY (dzieci w wieku 4 – 6 lat bez udziału opiekunów).

§8 Inne postanowienia
1. W budynku Filharmonii obowiązuje całkowity zakaz palenia. Spożywanie alkoholu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany daty, miejsca, zmiany w repertuarze, zmiany wykonawców wydarzenia bez podania przyczyny.
3. Do miejsc przeznaczonych dla publiczności w budynku Filharmonii należą: sala symfoniczna, sala kameralna, kawiarnia, szatnia, foyer, sklep na poziomie 1 oraz poziom 4. – galeria.
4. O wszelkich zmianach dotyczących dostępności przestrzeni decyduje Dyrekcja Filharmonii.

§9 Zwroty
1. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
2. Filharmonia nie przyjmuje zwrotów biletów za wyjątkiem sytuacji określonych w §9 ust. 3 oraz §9 ust. 5 Regulaminu.
3. W przypadku odwołania wydarzenia można dokonać zwrotu biletu zakupionego w kasie w terminie do 10 dni od planowanej daty wydarzenia.
4. Zwrotu biletu należy dokonać w kasie Filharmonii.
5. Podstawą do zwrotu biletu zakupionego w kasie jest bilet z nienaruszonym kuponem. Dokonując zwrotu należy okazać paragon lub fakturę VAT potwierdzającą zakup biletu. Brak ww. dokumentów uprawnia pracownika Filharmonii do odmowy przyjęcia zwrotu biletu.
6. W przypadku gdy nabycie biletu w kasie, zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania od Filharmonii korekty faktury VAT. Filharmonia może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.
7. Filharmonia zwróci cenę biletu gotówką w kasie na podstawie okazanego dowodu zakupu. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, która była użyta do płatności. Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty. W przypadku rezerwacji grupowych i płatności przelewem Filharmonia dokonuje zwrotów na rachunek bankowy.
8. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 91 431 07 20 lub mailowo: kasa@filharmonia.szczecin.pl.
9. Filharmonia dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń.

§10 Dane osobowe
1. Przekazując Filharmonii w toku rezerwacji swoje dane osobowe zainteresowany wyraża w ten sposób zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Filharmonię w celu rezerwacji biletów, zakupu biletów, niezbędnego kontaktu stron.
2. Otrzymane przez Filharmonię dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

§11 Postanowienia końcowe
1. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż biletów na te wydarzenia jest prowadzona przez kasę Filharmonii.
2. Ewentualnych wyjaśnień dotyczących Regulaminu i jego przepisów udziela Centrum Informacji i Promocji Filharmonii, tel. 91 431 07 23 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 r.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie jako administratora danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1).
Szczegółowe zasady przetwarzania przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych dostępne są pod adresami:
filharmonia.szczecin.pl/rodo
filharmonia.szczecin.pl/ochrona danych
filharmonia.szczecin.pl/polityka prywatnosci
Lipiec 2020
05LIPnd, 12:00
Filharmonia Szczecin OnlinePierwszy dzień - premiera teledysku
05LIPnd, 19:00
Filharmonia Szczecin OnlineUrodziny Szczecina | Szczecińscy kompozytorzypremiera online
12LIPnd, 19:00
Filharmonia Szczecin OnlineResina | Tracespremiera online
19LIPnd, 19:00
Filharmonia Szczecin OnlineRoyal String Quartet premiera online
26LIPnd, 19:00
Filharmonia Szczecin OnlineAlaverdipremiera online
Sierpień 2020
KONCERTY
EDU
WYSTAWY
INNE
«
2020
»
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
REPERTUAR
COOKIESAby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu filharmonia.szczecin.pl, a także w celach statystycznych, używamy plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Polityka prywatności | AKCEPTUJĘ